Separátory

KTS-AME | Separátor

Separátory

KTS-AME | SeparátorSeparátory se instalují jako první stupeň filtrace pro odstranění nejhrubších nečistot (nad 75 mikronů). Před i za separátor je vhodné instalovat klapky nebo jiné uzávěry pro případnou demontáž.

Separátory slouží k odstraňování mechanických nečistot z kapalin a plynů s filtrační schopností do 75 mikronů. Tento způsob filtrace využívá odstředivou sílu rotujících mechanických částic. Separátory mohou fungovat nepřetržitě a v případě velkého znečištění vody je doporučujeme jako první stupeň filtrace, který je řazen před pískovou a svíčkovou filtraci.

KTS-AME | Separátor1. Kapalina obsahující části pevných látek vtéká tangenciálně do separátoru a začíná cirkulovat.
2. Kapalina s pevnými částicemi proudí tangenciálně štěrbinami do separační komory, kde se cirkulace urychlí.
3. Odstředivá síla strhává pevné částice těžší než kapalina na stěnu separační komory, kde se cirkulace urychlí.
4. Části pevných látek kloužou po stěně dolů do klidové záchytné komory.
5. Kapalina oproštěná od pevných částic proudí v podtlakové zóně separátoru vzhůru k výtoku.
6. Usazené části pevných látek se podle potřeby nebo pravidelně odstraňují.

Jejich využití není omezeno pouze na chladící, vodovodní či topné systémy, ale je možné je využít také pro další výrobní technologie (např.: pro filtraci kyselin, louhů, ropných produktů atd.). Separátory je možno použít i pro nepřetržitý provoz.

Separátory nepotřebují prakticky žádnou údržbu, kromě pravidelného odkalování, které musí být nejméně jednou po šesti hodinách. Při velkém znečištění vstupní vody lze mít trvale otevřený odkalovací ventil.

Výhody

Odstředivé separátory nemají žádné pohyblivé části, žádné filtrační prvky nebo filtrační vložky, a proto mají řadu výhod v porovnání s jinými běžnými metodami filtrace:

 • Minimální údržba – možnost dovybavení automatickým odkalovacím ventil, který zcela automaticky odstraní nečistoty ze separátoru
 • Žádné náklady na filtrační sáčky, vložky, svíčky apod.
 • Minimální náklady na čištění
 • Minimální prostoje – není třeba zastavit výrobní proces pro čištění nebo výměnu filtračních vložek
 • Velmi malá ztráta vody při proplachování ve srovnání se ztrátami při zpětném proplachu automatických filtrů nebo pískových filtrů

Schéma fungování

KTS-AME | Separátor

Výkon

Separátory odstraní až 98% všech částic do velikosti 75 mikronů při tlakové ztrátě 0,3 bar. Při vyšším poklesu tlaku se zvýší účinnost. V cirkulačním systému nebo při sériovém zapojení dvou separátoru bude odstraněno 98% nečistot větších než 50 mikronů. V menší míře jsou také odstraňovány menší částice.

Výše uvedené křivky jsou výsledkem teoretických výpočtů a praktických zkušeností. Skutečná efektivnost odstředění také závisí na tvaru odstřeďovaných části, tlakové ztrátě a dalších faktorech. Výše uvedená tabulka by měla být používána pouze jako odhad.

Specifikace

KTS-AME | Separátor
Model SCV - rozměry, výkon/tlaková ztráta, hlavní specifikace
Model SCI - rozměry, výkon/tlaková ztráta, hlavní specifikace

Instalace a provozní pokyny

Potrubí nesmí nést hmotnost separátoru. U modelu SCV, který se instaluje do svislé pozice, je nutné nainstalovat dva montážní držáky, které zajistí snadné uchycení a poskytnou separátoru potřebnou podporu.

KTS-AME | SeparátorVelké modely SCI jsou dodávány s podpůrnými nohami, které jsou zahrnuty do ceny separátoru. Nohy by měly být připevněny pomocí šroubů do podkladního betonu nebo podlahy, která musí být dostatečně silná, aby unesla váhu separátoru včetně filtrované kapaliny.

Před instalací zkontroluje všechny otvory separátoru (vstupní, výstupní, odkalovací), zda jsou čisté a bez předmětů, které se tam mohly omylem dostat při skladování nebo přepravě.

A vstupu separátoru je vhodné nainstalovat rovný úsek potrubí, aby se zajistilo optimální fungování separátoru s minimálními turbulencemi na vstupu. Délka rovného úseku by měla být minimálně 3krát průměr vstupu separátoru.

Odkalovací potrubí by mělo směřovat svisle dolů, pokud možno bez velké vzdálenosti přímo do odpadu a bez použití ostrých úhlů. Čím je větší vzdálenost od separátoru k odpadu, tím déle bude trvat odkalení. Je vhodné nainstalovat na odpadní potrubí průzor, ve kterém budete moci zkontrolovat odpadní vodu a dle jejího znečištění buď prodloužit nebo zkrátit dobu odkalování.

Jestliže je separátor nainstalován v místě, kde hrozí riziko zmrznutí, měla by být přijata opatření proti zmrznutí, Je nutné použít vhodné izolační materiály. Separátor by měl být vypuštěn, pokud není v provozu, a také odkalovací systém by měl být chráněn proti mrazu.

Je vhodné nainstalovat před a za separátor manometry, aby bylo možné kontrolovat správnou činnost separátoru a odečíst tlakovou ztrátu separátoru. Součástí modelu SCI je připojení ¼“ pro manometr na vstupu i výstupu. Minimální tlaková ztráta je 0,3 bar.

KTS-AME | SeparátorPožadavky na vstupní tlak separátoru závisí na požadavcích na výstupní tlak. Ve většině případů je nutné k požadovanému výstupnímu tlaku připočítat ztrátu separátoru 0,5 bar. To prakticky znamená vstupní tlak minimálně mezi 1,0 – 1,5 bar.

U všech separátorů je nutný rozdíl tlaků před a za separátorem minimálně 0,5 bar, aby vznikl požadovaný odstředivý efekt uvnitř separátoru. Bez tohoto víru nebude dosaženo optimální rotace tekutiny a separační účinnost bude snížena. Kontrolujte proto manometr instalovaný na výstupu separátoru.

Jestliže je na výstupu ze separátoru nainstalováno krátké potrubí před výstupem, je nutné zde nainstalovat regulační ventil, který bude vytvářet rozdíl tlaku 0,5 bar. Je nutné nalézt optimální nastavení tohoto ventilu pomocí současného otevírání/uzavírání ventilu a pozorování tlakové ztráty na manometru. V normálním systému, kde je separátor součástí potrubí, je regulační ventil potřeba vždy. Nicméně regulační ventil se doporučuje u všech instalací.

Před i za separátor je vhodné nainstalovat klapky nebo jiné uzávěry pro případnou demontáž či čištění separátoru. V případě, že je požadována nepřetržitá dodávka vody je vhodné nainstalovat bypass kolem separátoru, aby šlo dočasně odpojit separátor ze systému.

Velikost vstupního nebo výstupního potrubí nelze použít jako vhodný parametr pro specifikaci modelu separátoru. Jediným platným kritériem je PRŮTOK.

Výběr odkalovacího systému

Je nutné vybrat vhodný způsob odkalování separátoru. Jestliže je zařízení plné nečistot, tak není schopné dále upravovat vodu a odstraňovat další nečistoty i částice pouze prochází separátorem a skončí v systému.

V podstatě existují tři způsoby, jak odkalit separátor:

 • Ruční propláchnutí – po otevření odkalovacího ventilu, jestli je to možné, zkontrolujte pohledem barvu proplachované kapaliny. Když je kapalina čirá, uzavřete ventil
 • Kontinuální propláchnutí – metoda se často používá s regulací otevření proplachu, aby se omezily ztráty kapaliny při proplachu a při vysoké koncentraci částic
 • Automatický systém propláchnutí – systém se skládá z pneumaticky nebo elektricky ovládaného ventilu s řídicí jednotkou času a elektromagnetickým ventilem. Řídicí jednotka nastaví čas propláchnutí a jeho délku. Výběr konzultujte se svým poradcem.

Bez ohledu na vybraný způsob je nutné použít plného průtoku vody přes ventily.

Automatický odkalovací systém

KTS-AME | SeparátorKTS-AME | SeparátorKTS-AME | SeparátorKompletní odkalovací systém se skládá ze tří částí: odkalovací ventil, membránový solenoidový ventil a řídicí jednotka.

Frekvence a délka odkalení závisí na konkrétních podmínkách dané úpravny vody. Při první odkalení je vhodné zkontrolovat zakalení odpadní vody a dle toho prodloužit nebo zkrátit délku odkalení a jeho frekvenci.

Membránový solenoidový ventil

 • Ventil se uzavře při jakémkoliv výpadku elektrického proudu nebo při poklesu tlaku
 • Samoodvodňovací, pokud je správně nainstalován
 • Velký výběr různých materiál na membrány
 • Tělo ventilu: nerezová ocel
 • Vysoká kvalita těsnících materiálů
 • Možná zpětná informace o stavu ventilu
 • Ventil velmi dobře izoluje operační mechanismus od ostatního prostředí, speciálně od procházející kapaliny
 • Cívka může být jednoduše vyměněna, aniž by se musel demontovat celý ventil
 • Při výpadku elektrické energie je možné ventil ovládat ručně.

Materiálové provedení:

 1. Membrána/ těsnění – EPDM, FPM, FKM, PFTE & EPDM, PTFE & EPDM
 2. Kuželová šroubení – 1,4305
 3. Těsnění válce – Prebunan (NBR)
 4. Pohon – PPS, PA (polyamide)
 5. Indikace polohy – polykarbonat

Pracovní tlak:             0-10 bar
Teplota:           min -10 oC, max +130 oC

Řídicí jednotka

KTS-AME | SeparátorNa řídicí jednotce nastavíte frekvenci a délku odkalování v závislosti na Vašich potřebách.

Charakteristika:

 • Jednoduše a přímo připojena na solenoidový ventil
 • Není potřeba speciální připojení na elektriku ani program v PC
 • Zajišťuje excelentní řešení pro řízení odkalovacího ventilu
 • Nastavení času v rozmezí sekund až hodin jak pro frekvenci tak pro délku odkalení. Pro lepší nastavení je vhodné použít programovací modul.
 • Vhodné pro všechna napětí:    110-230 V / 50-60 Hz,  24-48 V /  50-60 Hz, 12-24 V DC
 • Jištění IP 65
 • LED hlavní displej
 • Nízké náklady na instalaci i provoz